Privacy Policy

access_time 1 jaar ago

PRIVACY STATEMENT NIF

Als organisatie zien wij het als onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens! Denk hierbij aan persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, medische informatie of een foto. Met de komst van de nieuwe wet: Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) zijn we verplicht om zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Hieronder leest u hoe NIF omgaat met de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), welke sinds 25 mei 2018 van kracht is.

In het privacy reglement leest u:

Welke persoonsgegevens er verwerkt worden Waarom persoonsgegevens verwerkt worden Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden Wie inzage heeft in de persoonsgegevens Uw rechten rondom persoonsgegevens Hoe u gebruik kunt maken van uw recht rondom persoonsgegevens Wat u kunt doen bij klachten

Voor meer algemene of inhoudelijke informatie over de AVG kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

WELKE PERSOONSGEVENS WORDEN ER VERZAMELD

Uiteraard registreren wij uw naam en adresgegevens. Daarnaast worden er in een digitaaldossier gegevens verzameld die te maken hebben met bijvoorbeeld uw lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid. Het gaat in elk geval altijd om informatie die noodzakelijk is om uw uitvaart goed te verzorgen. Ook voor uw veiligheid verwerken wij in sommige gevallen uw gegevens, bijvoorbeeld locatiegegevens voor wanneer u zich in een noodsituatie bevindt. Voor medewerkers en vrijwilligers verwerken wij ook bepaalde persoonsgegevens. Denk hierbij aan salaris en declaratie gegevens, uw adres om post te kunnen versturen of gegevens van uw gezinsleden.

WAAROM NIFPERSOONSGEVENS VERWERKT

Uw persoonsgegevens en die van uw gezinsleden worden verwerkt om bij een eventuele uitvaart de juiste ondersteuning te kunnen verlenen en om te kunnen voldoen aan meerdere verplichtingen. Ook met medewerkers en vrijwilligers heeft NIF overeenkomsten afgesloten en wettelijke verplichtingen om gegevens te verwerken. Hierbij kunt u onder andere denken aan de salarisverwerkingen.

HOE LANG WORDEN PERSOONSGEGEVENS BEWAARD

De algemene regel is dat NIF persoonsgegevens bewaart zolang ze relevant zijn. Zijn ze niet meer relevant, dan worden ze vernietigd. Op sommige gegevens rust een wettelijk vastgestelde bewaartermijn. In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is vastgelegd dat medische gegevens vijftien jaar moeten worden bewaard of zoveel langer als dat voor de zorgverlening noodzakelijk is. Fiscale gegevens moeten in de regel 7 jaar worden bewaard.

WIE HEEFT INZAGE IN DE PERSOONSGEGEVENS

Een medewerker of vrijwilliger van NIF heeft alleen inzage in de gegevens die hij voor de uitoefening van zijn functie nodig heeft. Niet alle medewerkers en vrijwilligers kunnen dus alle persoonsgegevens inzien van donateurs. Er zijn instanties die het functioneren van de organisatie controleren en toetsen, bijvoorbeeld de koepelorganisatie. Ook medewerkers van deze instanties kunnen inzicht hebben in de gegevens. Iedereen die uw gegevens mag inzien uit hoofde van zijn functie, heeft een geheimhoudingsplicht. Dat geldt dus voor alle medewerkers en vrijwilligers van Stichting Yeni Cinar, maar ook voor medewerkers van controlerende instanties. Informatie die zij tijdens de uitvoering van hun taken over u te weten komen, moeten zij vertrouwelijk behandelen. NIF heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden uw persoonlijke gegevens kunnen inzien. Gegevens op papier bewaren we in afgesloten ruimtes; elektronische gegevens zijn beveiligd met wachtwoorden en met medewerkers en vrijwilligers zijn afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens. NIF verstrekt alleen informatie aan derden wanneer dat verenigbaar is met de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Soms is dat niet het geval, maar vinden wij het toch wenselijk dat de informatie wel verstrekt wordt. In zo’n geval gelden de volgende regels: Zijn de gegevens tot u herleidbaar, dan vraagt NIF aan u vooraf schriftelijke toestemming. We geven dan aan om welke gegevens het gaat, met welk doel en aan wie de gegevens verstrekt worden. Zijn de gegevens niet meer tot u herleidbaar, dan hoeft NIF geen toestemming aan u te vragen. Dergelijke ‘geanonimiseerde gegevens’ worden bijvoorbeeld gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden.

UW RECHTEN RONDOM PERSOONSGEVENS

U heeft verschillende rechten waar u gebruik van kunt maken rondom de verwerkingen van uw persoonsgegevens: Het recht op informatie; Het recht om persoonsgegevens over te laten dragen; Het recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens; Het recht op inzage. Dat is het recht van om uw persoonsgegevens in te zien; Het recht op rectificatie en aanvulling; Het recht om uw persoonsgegevens aan te laten passen. Het recht op beperking van de verwerking; Het recht om minder gegevens te laten verwerken; Het recht op een menselijke blik bij besluiten; Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Zie voor meer informatie rondom uw rechten de volgende pagina van de website van de Autoriteit Persoonsgegevens ,www.AutoriteitPersoonsgevens.nl

GEBRUIKMAKEN VAN UW RECHT RONDOM UW PERSOONSGEGEVENS

Bent u van mening dat uw gegevens onjuist zijn of ten onrechte worden verwerkt, dan kunt u bij NIF een verzoek indienen om uw gegevens aan te passen. Tevens kunt u gebruik maken van uw andere rechten rondom persoonsgegevens. Dit moet u schriftelijk of per email doen en met opgaaf van reden. De aanvraag zal door de functionaris gegevensbescherming (FG) worden behandeld en u wordt uiteraard op de hoogte gehouden van de voortgang. Postadres functionaris gegevensbescherming is:

Strevelsweg 700 unit 413,

3083 AS Rotterdam.

E-Mail: info@nifonline.nl

Bij een verzoek verstuurt NIF binnen 4 weken een ontvangstbevestiging. Binnen 6 weken na het indienen van het verzoek ontvangt u een inhoudelijk antwoord. In principe is het indienen van een verzoek kosteloos. Mocht het verzoek dermate complex zijn, kan NIF om een vergoeding of uitstel vragen. NIF mag uw verzoek alleen weigeren om één of meer van de volgende redenen:

  • Als aannemelijk is dat bewaring van groot belang is voor een ander;
  • Als vernietiging in strijd is met een wettelijk voorschrift;
  • Als een geschil aanhangig is gemaakt of dreigt te worden gemaakt.

HEEFT U EEN KLACHT

Heeft u een klacht? Bekijk dan de klachtenprocedure van Stichting Yeni Cinar. Neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming of neem contact op met de www.AutoriteitPersoonsgevens.nl.